Σύστημα διαδικτυακής ταυτοποίησης

ΑΥΤΟΜΑΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

Το σύστημα διαδικτυακής ταυτοποίησης χρήστη συνδέεται διαδικτυακά στο σύστημα Compendia, ταυτοποιεί άμεσα τα στοιχεία του χρήστη μέσω της κάρτας του και παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές.
Είναι συμβατό με όλα τα μηχανήματα της εταιρείας μας.