Σύστημα J-300

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΩΝ

Το σύστημα J-300 επεξεργάζεται όλες τις λειτουργίες από ένα κεντρικό σημείο, παρέχοντας τον πλήρη έλεγχο όλων των συναλλαγών.

• Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά